Koncepce rozvoje školy - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
  Oblast výchovně vzdělávací
 
·        Mít vytvořený srozumitelný a přehledný školní vzdělávací program. Průběžně pracovat na jeho inovacích.
 
·        Podporovat výuku cizích jazyků. Posílit časovou dotaci výuky anglického jazyka na druhém stupni. Zapojit se do spolupráce se zahraničními školami ( E-twinning), nebránit se metodě CLIL. Rozvíjet dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií.  Preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu.
 
·        Výuku spojovat s názorem, využívat aktivizujících metod a forem práce, alternativních metod, moderních učebních pomůcek a didaktickou techniku. Klást důraz na individuální přístup k žákům.
 
·        Maximálně využít iniciativu samostatných žáků. Zřídit školní parlament a dosáhnout vyšší participace žáků na chodu školy. Rozvíjet spoluzodpovědnost, komunikaci, argumentaci a toleranci. Vést žáky k tomu, aby znali svá práva, ale také své povinnosti. Vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci.
 
·        Za základ komunikace považovat dialog a dohodu. Vytvářet přátelské vztahy. Dbát o součinnost školy a rodiny, prohloubit  zájem zákonných zástupců  o dění ve škole. Zapojit je do třídních a školních aktivit. Podporovat dobré klima ve třídě i celé škole.
 
·        Motivovat žáky k aktivní účasti na soutěžích a oceňovat jejich úspěchy. Objektivně zjišťovat informace o kvalitě vzdělávání, výsledky žáků pravidelně hodnotit, vést žáky k sebehodnocení. Provádět kontroly, zachytit včas nedostatky a ihned přijímat opatření k nápravě. Sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst.
 
·        Zajistit účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami. V případě potřeby zajistit žákům asistenta pedagoga. Pracovat s nadanými žáky. Pro tyto žáky zpracovat školní systém soutěží, na které budou navazovat obvodní, okresní a další kola.
 
·        Začleňovat aktuální témata sociálně patologických jevů přímo do běžné výuky. Zajistit preventivní program pro všechny ročníky zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikačních dovedností.  Klást důraz na komunikaci a kooperaci.
 
·        Zkvalitnit práci školní družiny, aby byla efektivní, promyšlená, zajímavá a přitažlivá. Smysluplně naplňovat volný čas žáků. Nabídnout zájmové aktivity i v rámci školní družiny. Vytvořit pestrou škálu mimoškolních aktivit ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Ulita Broumov a dalšími místními kluby,  organizacemi a rodiči. Nabízet zájmové kroužky, organizovat přednášky, exkurze, soutěže a jiné aktivity.
 
Oblast organizace a řízení
 
·        Poskytnout pracovníkům školy prostor k vyjádření se ke koncepci školy, zapojit je do řízení a hodnocení školy, promyšleně a rovnoměrně delegovat kompetence. Pravidelně zaměstnance, žáky i veřejnost informovat o výsledcích plnění koncepčních záměrů. Vyhodnocovat a reagovat na výsledky při sestavování dalších úkolů.
 
·        Rozvíjet týmovou spolupráci a kolegiální vztahy. Nastavit organizační strukturu a popisy činností jednotli-vých pracovníků tak, aby byly jasně definované pravomoci a odpovědnost. Provádět vzájemnou hospitační činnost učitelů, sdílet informace, poznatky a postupy. Předávat zkušenosti z individuálního školení ( DVPP) ostatním pedagogickým pracovníkům v rámci vzájemné komunikace.
 
·        Upřesnit kritéria pro vyplácení mimotarifních složek platu, aby byly jednoznačné, transparentní a motivující ve směrech potřebných pro rozvoj školy.
 
·        Zřídit poradenské centrum školy, ve kterém by působil výchovný poradce a metodik prevence, nejlépe i školní pedagog a asistenti pedagogů.
 
·        Rozšířit informační systém Bakalář zejména o elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku. Zajistit přístup pedagogů k ICT z domova. Pracovat  na aktivních webových stránkách.  
 
·        Podpořit zřízení a činnost stravovací komise. Zvýšit standard stravování (vaření) ve školní jídelně.  Pokusit se zapojit do programu Skutečně zdravá škola.
 
Ekonomika a materiální vybavení
 
·        Efektivně hospodařit s provozními prostředky, pravidelně provádět rozbory hospodaření, respektovat požadavky zřizovatele. Usilovat o získávání finančních prostředků z nejrůznějších grantů a projektů, snažit se o získání sponzorské podpory . Využívat prostory pro jiné účely – pronájem tělocvičny,  herny volno-časových aktivit. Pořádat kurzy a přednášky, popř. sběrové akce.
 
·        Postupně modernizovat materiální vybavení školy, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat o interaktivní a elektronické studijní materiály. Zajistit internetové připojení ve všech učebnách. Dovybavit učebny projekční a interaktivní technikou.
 
·        Vytvořit odpočinková místa na chodbách, tzv. „přestávkové kouty“ vybavené studijními knihami, herními prvky, hracími sedacími pytli apod.. Dotvářet estetické, vlídné a bezpečné prostředí školy.
 
·        Ve spolupráci se zřizovatelem přemýšlet o využití venkovního prostoru školní zahrady a školního dvora. Ze školní zahrady vytvořit prostor pro poznávání, setkávání, hru i odpočinek.   
 
Personální zabezpečení
 
·        Pečovat o zaměstnance, nabízet využití aktivit a nabídek čerpání prostředků FKSP, motivovat.
 
·        V budoucnu promyšleně zvažovat  výběr  kvalitních a kvalifikovaných  pracovníků. Pružně a včas reagovat na očekávané změny v počtu žáků, v oblasti odborné kvalifikace a věkové struktury.
 
·        Udržovat kvalitu učitelského sboru dalším vzděláváním. Vydat plán DVPP, kde by byly zahrnuty priority na další období a podle toho vést pedagogy ke vzdělávání.
 
Spolupráce s veřejností, image školy
 
·        Spolupracovat se zřizovatelem, okolními mateřskými a základními školami při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Spolupracovat také s dalšími subjekty – knihovnou, dobrovolnými hasiči, tělovýchovnou jednotou a dalšími organizacemi.  Pokračovat v česko-polské spolupráci.
 
·        Spolupracovat se zákonnými zástupci žáků a ostatní veřejností.
 
·        Vytvářet příznivé představy o škole. Prezentovat školu v místním zpravodaji, na vývěsce Městského úřadu. Distribuovat školní časopis mezi širší veřejnost.
 
·        Poskytovat objektivní informace o škole prostřednictvím webových stránek. Informovat rodiče nejen o studijních výsledcích, ale i o způsobu, obsahu a rozsahu výuky, o uvažovaných změnách ve škole apod..
 
·        Získat značku Rodiče vítání, ke které nám chybí malý krůček a tím ozvláštnit školu.
 
 
V Meziměstí  1.9.2018                                                                    Mgr. Lenka Bohanská
 
                                                                                                    ředitelka školy  
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah