Školní poradenské pracoviště - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Školní metodik prevence
Mgr.Petra Therová, dočasně zastupuje: Mgr. Lenka Buštová  bustova.zsmezimesti@email.cz k dispozici pondělí a úterý od 12.30 do 13.00 ve sborovně.
 • konzultační hodiny – středa 13.30 – 14.30 a kdykoliv po domluvě.
 • Vytváření bezpečného školního prostředí
 • Minimalizace vzniku a výskytu šikany, agrese, zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování
 • Užitečné odkazy:  www.minimalizacesikany.cz
                                               www.drogy-info.cz
                                               www.e-bezpeci.cz
 
Pedagogická intervence
Mgr. Jaroslava Rambousková, konzultační hodiny – středa 14:15 – 15:00 a kdykoliv po domluvě.
 • Evidence žáků s podpůrným opatřením
 • Předání žádostí o vyšetření rodičům žáků s PO, kterým končí platnost posudku ve školním roce, kontrola termínů vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně
 • Předání žádosti a vypracování individuálního vzdělávacího plánu, kontrola v PPP či speciálním pedagogickém centru
 • Kontrola účinnosti IVP a jeho hodnocení – třídní učitel, zákonní zástupci, PPP, SPC
 • Individuální pohovory se žáky a zákonnými zástupci
 • Poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • Návštěvy ve třídách
 • Spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků s vývojovými poruchami učení a poruchami chování a nadaných žáků
 
Výchovný poradce
Mgr. Tereza Sokolová, konzultační hodiny - středa 13:00 - 14:00
 • spolupráce se školním psychologem, metodikem prevence a kariérovým poradcem
 • metodická činnost při výukových a výchovných problémech žáků

Kariérový poradce
Mgr. Lucie Francová, konzultační hodiny – středa 13.30 – 14.30 a kdykoliv po domluvě.
 • Informace žákům o možnostech individuálního vyšetření profesní orientace
 • Informace o studijních a učebních oborech
 • Informace o přijímacím řízení na střední školy
 • Vyhodnocení úspěšnosti přijetí v prvním a druhém kole na střední školy
 • Informace o nabídce volných míst na SŠ a SOU
 • Kariérní poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy

Školní psycholožka
 
Mgr. Petra Lišková, konzultační hodiny úterý 7.30 – 13.30 (liché týdny osobně, sudé týdny distančně) a kdykoli po domluvě
 
 • Diagnostika poruch učení, výukových a výchovných problémů, nadaných dětí
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech
 • Krizová intervence
 • Skupinová a komunitní práce s žáky
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech s dětmi
 • Metodická pomoc třídním učitelům
           
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah