Škola Meziměstí - Titulní strana

Organizace školního roku 2016-2017

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017 - 2018

Výsledky zápisu ze dne 6.4.2017

Informace a přílohy pro rodiče

přílohy: Desatero Jak vybrat školní brašnu

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

- § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

- § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis dětí do základnÍ školy v Meziměstí bude probíhat  6.4.2017.

- § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

- Doporučení pro rodiče:  Vzhledem k posunutí zápisu až na duben, prosím rodiče, kteří uvažují  o odkladu povinné školní docházky, objednat se na vyšetření školní zralosti v PPP Náchod ještě před zápisem. (tel. 491426036)                                                                                                                                                                                        Mgr. Zdeněk Mück

Organizace školního roku 2016 – 2017

Prázdniny:

vyučování ve školním roce 2016/2017 začíná ve čtvrtek 01.09.2016

Ředitelská volna:

Rodičovské schůzky:

Pedagogické rady:

Pro vycházející

Pro vycházející ve školním roce 2016/2017

INFORMACE PRO UCHAZEČE KE KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Harmonogram akcí a termínů pro žáky 9.ročníku

Čtenářský klub

Školní čtenářské kluby

Říká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?

Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ“, v němž budeme s podporou Nové školy, o. p. s., po dobu tří let pracovat spolu s dalšími dvaceti šesti základními školami napříč celou Českou republikou. Všichni společně zaměříme svou pozornost mimo jiné i na to, jak rozvíjet čtenářství u náctiletých, v jejichž domovech četba nemá své pevné místo nebo kde se vzdělání nevěnuje potřebná pozornost. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a běží v období 1. 11. 2016 – 30. 10. 2019.

 

 

 

 

 

Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství:

- Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.

- Každé dítě potřebuje při své čtenářské cestě průvodce.

- Čtení je potřeba věnovat čas.

- Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.

V naší škole se od února 2017 schází čtenářský klub otevřený přibližně 12 dětem převážně z druhého stupně, z nichž část tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti se ve formátu volnočasové aktivity potkávají jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství. V centru tohoto společenství je bohatá nabídka knih a čtení. Čtenářský klub vedou dva manažeři – kmenový pedagogický pracovník školy a externista se znalostí dětské literatury a čtenářství z jiné organizace (nejčastěji z dětského oddělení veřejné knihovny).

Cílem klubu je pozitivně ovlivňovat členy v jejich vztahu ke knihám a čtení, přenést kladný postoj ke čtenářství i do jejich osobního života a tím alespoň částečně kultivovat i jejich domácí prostředí. Klub je vybaven podsedáky a kusovými koberci. Ve chvílích samostatného tichého čtení odpoutání se od lavic umožní vyhledat každému žákovi pohodlnou pozici, což je jedno ze základních pravidel pro rozvoj čtenářství velmi osvědčené metody RWCT Dílna čtení. Centrem bude ale především vybavená knihovna, pro mnoho žáků je to věc, na kterou nejsou z domova zvyklí, nepatří mezi předměty běžné, tedy ani nijak pro život důležité. Knihovna s vyrovnanými barevnými hřbety knih, kolem níž se žáci srocují, vybírají si knihy, neformálně si je doporučují, knihy vyjímají, prohlížejí a zase vrací zpět  – to je ideál každého čtenářského klubu.

Náplň klubu již od počátku zakládáme na třech stěžejních čtenářských aktivitách: sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem (zde klademe důraz na vrstevnické doporučování, které je hlavním faktorem při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec), půjčování knih domů – podle jasně daných pravidel, která si každá škola individuálně nastaví –  a přímá práce s knihou během samotné schůzky s důrazem na samostatné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení, resp. přímá práce s knihou formou čtenářských lekcí. Ve čtenářském klubu budeme kromě pravidelné činnosti organizovat i schůzky s odlišnou náplní. Jedná se o Den otevřeného klubu, kdy jsou pozváni rodiče či spolužáci, resp. ostatní učitelé naší školy, návštěvy osobností  v klubu a scénické čtení v klubu.

Čtenářský klub nemá být příjemným a inspirativním prostředím jen pro děti, nýbrž i pro paní učitelku, která jej vede. Možnost při vedení klubu spolupracovat s knihovníkem obohacuje zaběhlé postupy pedagogů o nový rozměr. Knihovníci mají větší přehled o dětské literatuře, nejsou svázáni osnovami a často se jim lépe daří vytvořit tu správnou volnočasovou atmosféru. Práce v tandemu učitel – knihovník přináší možnost osobního i profesního růstu na obou stranách. Obě vedoucí mají svoji osobní metodičku, která jim pomáhá připravovat klubový program tak, aby děti bavil, sledoval konkrétní čtenářské cíle a byl (časem) dobře využitelný i v běžné výuce. Smyslem projektu totiž není jen oněch přibližně 12 dětí docházejících do klubu, ale především postupné ovlivňování celého školního prostředí směrem k otevření se čtenářství a jeho prostoupení výukou i jiných oblastí než výhradně českého jazyka. Klubová setkání umožňují pedagožkám vyzkoušet postupy či metody, k nimž by se v běžné výuce třeba neodhodlaly, ať z důvodu vysokého počtu dětí ve třídě, nejistoty v metodě nebo nutnosti beze zbytku splnit cíle hodiny. Čtenářský klub je kroužkem i pro paní učitelky, resp. knihovnice – když se něco nepodaří, nevadí J. Slepá cesta nebo chyba jsou příležitostí pro zlepšení. Je však nezbytné se zastavit v reflexi setkání nad tím, proč se něco nezdařilo, hledat cesty, jak to příště zkusit znovu lépe.

Navazujeme na tříleté zkušenosti mimopražského projektu „Brána ke vzdělávání“ financovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Spolu s námi taje dětského čtenářství (tentokrát však s explicitním zaměřením na děti s odlišným mateřským jazykem) prozkoumávají ve 13 čtenářských klubech 10 pražských základních škol, a to v projektu financovaném v Operačním programu Praha – pól růstu ČR.

Více informací o našem společném snažení, inspiraci i mnoho knižních anotací a lekcí využitelných ve výuce, najdete na www.ctenarskekluby.cz nebo na facebooku Školní čtenářské kluby.

 

Mikroprojekt „Sport bez hranic“

Mikroprojekt „Sport bez hranic“  – č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008000413

Mikroprojekt  „Sport bez Hranic“  je  financován  z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interret V-A Česká republika – Polsko.  V rámci tohoto projektu má Meziměstí poprvé jiného partnera než Mieroszów, a sice obec Radkov.  My jsme vedoucím partnerem, projektovým partnerem jsou hasiči z Radkova (Ochotnicza Straź Poźarna w Radkowie). Na obou stranách hranice jde o navázání kontaktů  škol  na obou stranách hranice. Je celkem plánováno 8 aktivit:  28.2.2017 proběhne první akce v Radkově a sice Turnaj zimních sportů – především bruslení pro děti v Radkově.  Následovat  bude turnaj v piškvorkách, dále turnaj Přátelství ve floorbalu a Mezinárodní závody v lehké atletice. Tyto tři aktivity proběhnou v Meziměstí. Pro polské i české děti je u nás připraven zájezd do skal a na zámek. Na polské straně bude Výlet na Hejšovinu a do Vambeřic, dále Česko-polský turnaj letních sportů (fotbal, badminton) a vše bude zakončený společným piknikem v Radkově.

Zahájení mikroprojektu:   01.02.2017

Ukončení mikroprojektu:  15.11.2017

Celkové způsobilé výdaje činí pro obě města 16.525,87 EUR. Dotace ve výši 85% představuje 14.046,58 EUR.

Z toho Meziměstí má způsobilé výdaje 7.174,87 EUR, dotace je pak 6.098,28 EUR.

 

Cílem mikroprojektu je především seznámení se s kulturou a životem na druhé straně hranice, navázání přátelství, rozšiřování jazykových znalostí, podpora zdravého životního stylu a zapojení co nejvíce dětí a ostatních občanů do sportovního a kulturního dění.

Organizace zájmové činnosti

Kroužky ve školním roce 2016/2017

Dramatický kroužek - pondělky od 3.října, 13.30-14.30,bezplatně

Keramický kroužek - středy 14.30- 16.00 ,175,-Kč na pololetí

Šachový kroužek - pravděpodobně pátky, 12.00-14.00,od poloviny října,bezplatný

 

Další kroužky ve spolupráci s domem dětí a mládeže, Ulita Broumov najdete na www.ulita.org

 

STRAVNÉ - změny ve vyúčtování

Úhrada stravného na bankovní účet 107-4317350277/0100, variabilní symbol přiděluje strávníkům vedoucí kuchyně.  Splatnost je vždy do 20. dne v měsíci (např. do 20. března se platí obědy na duben atd.). Měsíční záloha činí 500,-Kč pro děti do 4. třídy a 600,-Kč pro děti od 5. třídy. Vyúčtování se bude provádět vždy jednou ročně a to na konci školního roku. Na dotazy v případě nejasností odpovíme na tel.č. 491582389, nebo E-mailu SJLP@seznam.cz,

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?