Menu
ZŠ Meziměstí
Meziměstí

Škola po roce 1945

Dne 15 6.1945 byla převzata budova bývalé české obecné menšinové školy, kde byl jako řídící učitel obecné školy nově jmenován Antonín Morávek. Učitelkou domácích nauk byla od roku 1946 Františka Bokšteflová.

V budově bývalé německé obecné školy byla zřízena újezdní škola měšťanská. Ve válce zde byli umístěni uprchlíci z říše, po válce až do 1.9.1945 českoslovenští vojáci. Zatímním ředitelem byl 14.7.1945 jmenován bývalý politický vězeň Josef Pancíř z Dobrušky, který však byl povolán vykonávat funkci okresního osvětového inspektora v Broumově. Proto byl 15.7.1945 pověřen zastupováním odborný učitel Alis Foglar z Hronova. Vyučování bylo zahájeno 5.9.1945 s tříčlenným učitelským sborem. Postupně byly ustanovovány nové učitelské síly. Již koncem září se vyučovalo ve čtyřech třídách. Vyučování bylo nesnadné. Žáci neměli učebnice, scházely tabule i psací potřeby. S pohybem obyvatel panoval neustálý pohyb žactva s rozdílnými vědomostmi.

1946/47 Ve dnech 30. a 31. ledna se ve škole konaly „zkoušky osob škole odrostlých" z učiva měšťanské školy. Všech 18 osob je složilo úspěšně.

1947/48 Začala výstavba „socialistické školy" rozdělené na národní školu a střední školu v budovách čp. 196 a 236. Ředitelem národní školy do vzniku osmileté stř. školy byl jmenován Milan Pešek. Byla zřízena žákovská samospráva, která organizovala pracovní brigády do místních podniků a vypomáhala při sázení lesních kultu, při žňových pracích, při sklizni brambor a řepy, pořádala besídky pro žactvo i veřejnost, hrála divadelní hry a účastnila se veřejného života.

1949/50 Bylo zahájeno školní stravování. Celkem se přihlásilo 90 žáků. Později bylo stravování rozšířeno o vydávání svačin. Dne 30.4.1950 bylo ve škole založeno pět pionýrských oddílů a složen slib 62 žáků.

1950/51 V nové socialistické škole bylo usilováno o výchovu „nového socialistického člověka". Uzavíraly se závazky, zakládaly nové pionýrské kolektivy. Poprvé v historii školství byly počátkem června provedeny zkoušky žáků vycházejících ze čtvrtých ročníků středních škol. Vzájemnou dohodou s rodiči bylo každému žákovi určeno místo, kde by se mohl řádně vyučit svému budoucímu povolání. Propagovalo se hornictví a hutnictví, jako povolání nejčestnější, kam odešlo 7 chlapců. Učitelé se aktivně zapojují do veřejného života. Všichni učitelé se přihlásili za členy JZD Meziměstí. Třídní učitelé navštěvovaly rodiny neprospívajících žáků. Z 56 vycházejících žáků se podrobilo 37 závěrečným zkouškám.

1952/53 Ve škole provedena přestavba, rozdělením třídy vznikla ředitelna. Školní kuchyně se sloučila s národní školou. Byl upraven sál a místnost ve Slavii, kde byla péčí MNV zřízena kuchyně a jídelna. Pro vyučování náboženství byla učiněna nová opatření. Rodiče žáků, kteří chtěli chodit na náboženství, se museli přihlásit na ředitelství školy. Při škole byla zřízena organizace Revolučního odborového hnutí.

1953/54 Sloučením národní a střední školy vznikla Osmiletá střední škola v Meziměstí. Družinu školy vedla Vlasta Prchalová, po jejím odchodu na MD Božena Březinová.

1953/54 Při škole zřídila Průmyslová škola v Trutnově dne 16.09.1953 dvě třídy Školy pracujících pro zaměstnance ČSD s počtem posluchačů 42. Ve škole vyučovali místní učitelé. po počátečním nadšení škola upadla a v prosinci byla zrušena.

1957/58 Ve škole bylo 5 zájmových kroužků: technický, včelařský, mičurinský, šachový, ručních prací. Od 1. do 5. října byla uspořádána výstava výpěstků ovoce, zeleniny a okopanin pořádaná mičurinským kroužkem. O prázdninách byly provedeny úpravy budovy národní školy - nátěry oken a dveří a odvodněny suterénní místnosti. Tím byla získána jedna místnost v suterénu pro školní družinu.

1959/60 Během prázdnin byla přestěhována dílna do místnosti v suterénu národní školy. Žáci školy vybrali 23 vagóny bramborů ze 17 hektarů polí. Brigády byly organizovány na dvě směny. Za utržené peníze byl zakoupen zahradní půdní robot. Ve škole pracovaly kroužky: technický, včelařsko - ovocnářský, ručních prací pro dívky, šachový, zdravotnický, mladých turistů, hudební a požární ochrany.

1960/61 Od 1.9. byla otevřena devátá třída a škola byla přejmenována na Základní devítiletou školu. Učebnice a školní potřeby byly poskytovány zdarma. Při brigádách u JZD žáci sklidili brambory z 28 hektarů, na polesí Javory a Hony vysázeli přes 7.000 stromků.

1961/62 Stará škola čp.196 byla v nevyhovujícím stavu, zejména ústřední topení, okna ap. Na prvním stupni bylo nadále střídavé vyučování ve 2. a 3. třídě, na druhém stupni bylo zavedeno střídavé vyučování s pohyblivým dnem vyučovacího volna pro žáky. Tím byly ušetřeny dvě učebny. Každý den ale muselo být vyučováno až do půl čtvrté odpoledne. V 6. - 9. ročníku pracuje většina nekvalifikovaných učitelů.Dálkově studuje 10 učitelů. V učňovském středisku n.p. Strojtex pracoval technický kroužek, dále kroužky šachový, kopané, myslivosti a dívčích prací.

Dne 1. září 1961 byla zahájena výstavba nové školní budovy. Pro pozdně dodanou projektovou dokumentaci a posléze materiál, bylo prostavěno přibližně 15% plánovaného objemu.Práce postupovaly pomalu pro chybějící pracovní síly, mechanizaci a vybavení staveniště. Byla vybudována kanalizace, výkopové práce a základy.budova

1962/63 Dne 23. června 1963 se konalo slavnostní otevření nové školní budovy za přítomnosti ministra školství Dr. Františka Kahudy. Během ranního řazení průvodu bylo sedmi chlapcům, kteří si zvolili za své povolání hornictví, slavnostně poděkováno a byly jim předány dárky. Průvod odešel před školu, kde ministr školství přednesl projev, který vyzněl pod heslem „Náročná výchova dětí k všestranné vzdělanosti a politické vyspělosti ke komunistickým zítřkům" se zdravicí světovému míru. Poté následovala prohlídka školy. Ministr pobyl v družné zábavě v divadelním sále a po obědě se rozloučil. Odpoledne se na hřišti Lokomotivy uskutečnilo pionýrské odpoledne s Kolertovou hornickou dechovou hudbou. Slavnosti se zúčastnilo 500 dětí a 400 dospělých.V nové budově bylo 15 učeben, 9 kabinetů, knihovna, rozsáhlá tělocvična a další potřebné zařízení. Náklady na výstavbu dosáhly 2 a 3/4 mil. Kč, mimo vybavení. Tím odpadlo směnové vyučování.

1964/65 Od pátého ročníku dojížděly děti z Březové, od čtvrtého z Vižňova.

1965/66 Byly podepsány patronátní smlouvy s Vebou a Strojtexem - materiální pomoc a zajištění vedoucích kroužků. Na dvoře byly hloubeny výkopy pro odvodnění suterénních prostorů nové školní budovy. Projevily se jako neúčinné a do šaten a kotelny stále pronikala voda. Byly dobudovány dílny, rozvíjelo se používání audiovizuálních prostředků, byly vybudovány nové pracovny pro chemii, fyziku, přírodopis, výtvarnou výchovu, rýsování a hudební výchovu.

1967/68 Od II. pololetí byl zaveden závazný jedenáctidenní cyklus (každá druhá sobota volná). Tím nastala redukce osnov. Průtrž mračen z 21. na 22. července 1967způsobila přívaly vody od Vižňova. V kanalizaci u školy vznikl přetlak a voda vnikla do kotelny, dílen a ostatních sklepních prostor. Parkety v dílně se vzduly a musely být vytrhány. Podobně byla postižena i budova čp. 90. V polovině srpna byly dokončeny komunikace v okolí školy, zejména asfaltové potahy. Šatny v nové budově zůstaly stavebně nedokončené.

1968/69 K 1. prosinci 1968 byla od školy organizačně odpojena pionýrská organizace.. Po událostech v srpnu 1968 ředitel „vyzval učitele k rozvážnému postoji, ukázněnému chování, aby se zabránilo nepředloženým činům. Požádal, aby učitelé vysvětlili dětem vážnost situace a vedli děti k ukázněnému chování na cestách do školy." Od 1. září 1968 byl zaveden pětidenní vyučovací týden. V roce 1968 se projevily pokusy o ustavení Junáka, ale byly neúspěšné. Na budově čp. 196 byla provedena generální oprava střechy nákladem 150.000,-Kč. No opravě se o prázdninách podíleli i učitelé.

1969/70 Stejně jako v ostatních odvětvích, nastal i ve škole „konsolidační proces" vytyčený ÚV KSČ. Škola se zaměřila na ideovou výchovu v duch marx-leninismu, rozvoj morálních vlastností žáků a upevnění pracovní morálky. Prvořadá byla výchova k socialistickému vlastenectví, proletářskému internacionalismu a přátelství k Sovětskému svazu a ostatním socialistickým zemím. Dodatek k pracovnímu plánu obsahoval politicko - organizační zajištění významných výročí a akcí, které se pro učitele staly takřka povinné. Bylo prováděno stranické a kádrové hodnocení pracovníků. Od té doby v následujících dvaceti letech byla dána výchova žáků ve škole hlavními úkoly vyplývajícími z dokumentů sjezdů KSČ, plén ÚV KSČ a závěrů usnesení okresních stranických a státních orgánů. Neustále byla prohlubována ideově politická výchova, prakticky bylo realizováno spojení školy se životem v socialistické společnosti. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně museli účastnit ideově politického školení, které bylo zakončeno závěrečným pohovorem. Tématické plány musely obsahovat výchovnou část, která byla zaměřena na prohlubování vědeckého světového názoru, posilování vedoucí úlohy strany a poslání dělnické třídy jako vedoucí síly ve společnosti. Při vyučování dějepisu bylo poukazováno na „dravost a nebezpečí světového imperialismu". Výuka společensko vědních předmětů byla svěřena politicky a odborně vyspělým učitelům.

Bylo upraveno a oploceno prostranství u čp. 196. U školy byl vybudován tenisový kurt s vodovodní přípojkou.

1970/71 Na základě kádrového hodnocení a po posouzení ve stranických orgánech došlo ke kádrovým změnám. Ze školy byl „služebně přemístěn" Stanislav Jiráček a do školy byl „služebně přemístěn „Jaroslav Macoun". Čtyři učitelé aktivně pracovali ve stranických funkcích. Ostatní učitelé v KSČ organizováni nebyli.

Okresní stavební podnik v Náchodě prováděl generální opravu budovy čp. 196. Byla provedena přestavba první části sociálních zařízení, vybudován nový septik, vnější kanalizace, v polovině budovy rozvod vody, elektrická instalace v I. poschodí a přízemí. O prázdninách bylo započato s výměnou oken v přízemí a budování školní kuchyně. Zednické a tesařské práce byly zajišťovány svépomocí brigádnicky. Ve škole bylo vybudováno ústřední topení.

1971/72 Pokračoval rekonstrukce čp. 196. Byla provedena elektroinstalace ve sklepě, dokončen septik a sociální zařízení, školní kuchyně včetně vodovodní instalace a obkladů, jídelna, dokončena výměna oken. Při rekonstrukci kotelny byla vybudována sběrná studna s automatickým čerpadlem a přirozený kanalizační odpad. Na dvoře byl vybudován popelový bunkr.

1972/73 V prosinci 1972 byla dokončena rekonstrukce čp.196. V průběhu roku 1973 bylo instalováno časoměrné zařízení a hromosvody.

1973/74 Byla založena „Síň tradic" jako trvalá výstavka bojových a revolučních tradic našeho lidu se specifickým zaměřením na regionální dějiny.

1974/75 Ve vestibulu byla instalována nová vstupní stěna.

1975/76 Byl vyhlášen „boj za lepší prospěch". Zvláštní pozornost byla věnována „dětem z rodin dělníků, rolníků a funkcionářů". Z praxe však učitelé mohou potvrdit, že stejná péče byla věnována i ostatním dětem. Byla postavena skládka na uhlí včetně střechy a skleník s vlastní kotelnou. U čp.196 byla opravena a oplechována střecha kůlny.

1976/77 Byla vybudována pracovna pěstitelských prací. Škola změnila název na Základní školu.

1977/78 Ve škole se vyskytlo 18 případů žloutenky. Od listopadu do května proto byla škola v karanténě.

1978/79 V budově čp. 236 byla vyměněna vodovodní instalace.

1979/80 Ve třídách budovy čp. 236 a 196 byla provedena oprava podlah a položeno PVC. Na dvorech obou budov byl položen asfalt. Byla provedena rekonstrukce školního rozhlasu včetně ústředny.

1980/81 Začalo období náborů na vojenské školy a do hornictví. Podle množství získaných žáků byla potom škola hodnocena. Ve školním roce 1982/83 škola nábor nesplnila, což se projevilo tím, že všem učitelům byly odebrány odměny. Byla provedena rekonstrukce dráhy pro krátké běhy a doskočiště pro skok daleký.

1981/82 Bylo započato s přebudováním pracovny chemie a fyziky.

1984/85 Začala se budovat nová pracovna přírodopisu s kabinetem.

1986/87 V září roku 1986 byla v akci Z zahájena výstavba školní jídelny, jako přístavba školy. Do konce roku byly vyhloubeny a vybetonovány základy. V roce 1987 byl v březnu postaven železobetonový skelet a začalo se s vyzdíváním stěn.

1987/88 Škole byl určen patronátní vojenský útvar (Jaroměř Josefov). Byla dokončena hrubá stavba přístavby. Vrcholí nábory na vojenské školy.

1988/89 Bylo vybudováno spojení s přístavbou. V upravených místnostech vznikly učebny pro výpočetní techniku a cvičnou kuchyňku. O prázdninách byla provedena výměna kotlů, v přístavbě byla osazena okna a zahájeny vnitřní práce. V roce 1989 byla provedena vnější omítka.

1989/90 Do provozu byla uvedena učebna výpočetní techniky. Bylo v instalováno devět osmibitových mikropočítačů Consul, disketový systém Consul a tiskárna, v celkové hodnotě 166.900,- Kč. Do čtyř pracoven v přístavbě a nové sborovny byl dovezen nábytek.

1990/91 Byla zrušena výuka ruského jazyka a nahrazena výukou cizího jazyka, společensko vědní předměty byly centrálně upraveny ministerstvem školství. Bylo zavedeno vyučování náboženství jako nepovinného neklasifikovaného předmětu. Přihlásilo se do něho 21 žáků. V říjnu byla do užívání předána přístavba školy. Škola tak získala školní jídelnu s kuchyní a odpovídající zázemí. Mimo to byly v patře zřízeny dvě jazykové laboratoře a učebny dějepisu a výtvarné výchovy s kabinety. Součástí stavby byla i čistička odpadních vod, která ale nikdy nebyla v provozu.

1991/92 Byl vybudován uzavřený televizní okruh.

1992/93 Ve škole byly velmi tíživé ekonomické podmínky.

1993/94 Učebna výpočetní techniky byla přebudována na učebnu informatiky. Byly instalovány PC v síti Novell NetWare.

V učebně informatiky byl zabudován CD ROM. Byl postaven nový skleník

1997/98 Bylo postaveno asfaltové hřiště pro míčové hry. Vychází časopis „Školní volavka".

1998/99 Kotelna byla přestavěna na plynovou.

2002/03 Pro tělesně postižené žáky byly vybudovány plošiny, výtah, WC a bezbariérový přístup do školy.

2003/04 Postupně bylo vyměněno osvětlení ve třídách. Na základě státní dotace došlo k velké přestavbě WC, dílen a šaten u tělocvičny.

2005/06 Bylo postaveno plocení, probíhala rekonstrukce tělocvičny, kde byla vyměněna okna.

2006/07 Vedle tělocvičny vzniklo dětské hřiště pro školní družinu s altánem, prolézačkami a houpačkami.

2007/08 K 31.12.2008 byla ukončena realizace projektu „Modernizace ZŠ Meziměstí - zateplení, elektro a ÚT objektu C - tělocvičny".

Podle školních kronik zpracoval Mgr.Jan Souček

2008/09  nový diaprojektor, promítací plátno, ozvučení. Nové informační tabule a nástěnky – kobercové pásy na zdech. Zateplení tělocvičny.

2009/10  vznik geoparku ve Vižňově

2010/11  zakoupení dvou interaktivních tabulí, nové lavice a stoly do tříd prvního stupně; do učebny informatiky zakoupeny kancelářské židle. Šatny prvního stupně vybaveny novými šatními skříňkami. Oprava oplocení, demontáž bojlerů pod jídelnou. Výměna topných těles na budově A.

2011/12  modernizace a vybavení učebny výtvarné výchova audiovizuální technikou; nová rozhlasová ústředna. Oslavy 75. výročí otevření budovy české národní školy v Meziměstí. Pro žáky školy byl zorganizován poznávací zájezd do Anglie.

2012/13 oprava fasády na školní jídelně. Rozvod internetu po budově B (hlavní budova).

2013/14  zásadní rekonstrukce hlavní budovy, staré budovy a přístavby – zateplení, výměna oken na hlavní budově.

2014/15  dokončení modernizace ZŠ – zateplení a výměna oken na budově D. Nová dlažba před hlavním vchodem.

2015/16  zakoupeny do učeben LCD televize; rekonstrukce šaten 1. Stupně.

2016/17  výměna stolů ve školní jídelně, modernizace kotelny.

2017/18  oprava odpadů na hlavní budově. Rekonstrukce šatny a sprch pro kuchařky. Výměna stolů ve sborovně. Zprovozněn venkovní kamerový systém.

2018/19 – instalace videotelefonů do školní družiny. Výsadba stromů a keřů u tělocvičny. Odstranění starých prohnilých tújí. Nové herní prvky ve venkovních prostorách školní družiny. V budově školy přestěhování keramické dílny do větších prostor, přestěhování školní knihovny , vybudování šatny pro učitele, zřízení sborovny pro asistenty pedagogů a ošetřovny pro žáky a pracovníky školy. Vytvořené logo školy. Dalších osm učeben školy bylo vybano novými interaktivními tabulemi.

2019/20 – výměna svítidel na chodbách, nové osvětlení ve školní kuchyni, ve školní kuchyni stará klimatizace nahrazena novou rekuperační jednotkou. Vzadu za školou proběhla úprava terénu – položen frézink, vytvořeny chodníky ze zámkové dlažby. Nakoupeny venkovní lavice pro výuku za školou a odpočinek. Nákup nových lavic a židlí do učeben. Nákup několika digitálních pian. Rekonstrukce podlahy a topení v tělocvičně - staré nástěnné radiátory nahrazeny podlahovým topením s novou priskyřičnou palubovkou.

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Osvatém Kamilu slunce má největší sílu.

Svátek

Svátek má Drahomíra

Zítra má svátek Čeněk

Projekty

Dotační tituly


nahoru