skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
 • Žáci 1. stupně pokračují v rotační výuce - střídání skupin žáků po týdnech:
    sudé týdny: 2.A, 4.A, 5.A  prezenčně ve škole
    liché týdny: 1.A, 3.A prezenčně ve škole

 • Žáci 2. stupně rotační výuka – střídání skupin žáků po týdnech:
    sudé týdny (od 3.5.2021) : 6.A, 7.A  prezenčně ve škole
    liché týdny : 8.A, 9.A, 9.B prezenčně ve škole
    prezenční výuka probíhá podle klasického rozvrhu pro školní rok 2020/2021, pro distanční výuku je rozvrh upravený (zkrácený), žáci ho obdrží od svých třídních učitelů

 • Dále pokračuje testování žáků neinvazivními antigenními testy (pondělí + čtvrtek před vyučováním). Netýká se žáků, u  nichž v minulých 90 dnech proběhlo onemocnění COVID a prokáží se potvrzením.
 • Žákům, kteří se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Žáci musí mít ve škole roušku, která nesmí být látková
 • Provoz školní jídelny se nemění, pokud se žák při prezenční výuce bude stravovat ve školní jídelně, nezapomeňte zrušit odhlášení.
Vážení zákonní zástupci a žáci,
pro komunikaci mezi školou a rodinou nyní budete moci využívat modul internetová žákovská knížka.
Aplikace je nově od 8.2.2021 dostupná na adrese: https:\\zsmezimesti.bakalari.cz Rovněž můžete využít také bezplatné mobilní verze Bakaláři OnLine, pro OS Android z Google Play nebo pro OS Apple na Apple store

Jak tento školní rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?
 • Naše škola je plně organizovaná. Součástí je i školní družina a školní jídelna.
 • Ke škole patří školní pozemek, venkovní prostory školní družiny  s herními prvky.
 • Škola využívá 11 kmenových tříd, dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny, odbornou učebnu chemie a fyziky, odbornou učebnu přírodopisu, dřevodílnu-kovodílnu, školní kuchyňku, tělocvičnu,     několik kabinetů, sborovnu a ředitelnu.
 • Škola má školní knihovnu a prostory využívané čtenářským klubem a klubem deskových her.
 
Priority školy
 • výuka anglického jazyka od 1.ročníku
 • tematicky založené celoškolní akce, tematicky zaměřené odborné exkurze¨
 • plavecký kurz, lyžařský kurz, sportovně-turistický kurz
 • adaptační pobyty
 • možnost zahraničních výjezdů
 • podpora tělovýchovy a sportu
 • nabídka kulturních a sportovních akcí, třídní výlety
 • kvalitní příprava žáků k dalšímu studiu
 • prevence patologických jevů
 • vydávání školního časopisu
 • podpora talentovaných žáků
 • vstřícnost a individuální přístup k žákům
 • zájmové činnost při škole
 • prázdninová činnost školní družiny – léto ve družině s programem
                        

                            

                         

Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah