skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Na základě krizového opatření vlády vzhledem ke Covid-19  dochází na škole k těmto změnám:
 • 1. stupeň výuka prezenční
 • 6.A lichý týden výuka distanční, sudý týden výuka prezenční
 • 7.A a 8.A. lichý týden prezenční výuka, sudý týden výuka distanční
 • 9.A a 9.B výka prezenční
 • školní družina bude v běžném provozu
Výuka žáků druhého stupně bude probíhat podle mírně upraveného rozvrhu, který obdrží v dostatečném časovém předstihu.

Pro distanční výuku jsou veškeré podklady pro žáky uveřejněny nadále prostřednictvím Microsoft Teams. Distanční (on-line) výuka je nadále povinná. Omlouvání absence má stejná pravidla jako při výuce prezenční.
Žáci v prezenční výuce budou mít stravování zajištěno ve školní jídelně. Ostatní (distanční žáci) mají nadále možnost si vyzvednout oběd od 10:00 do 13:00 hodin.
           
Jak tento školní rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?
 • Naše škola je plně organizovaná. Součástí je i školní družina a školní jídelna.
 • Ke škole patří školní pozemek, venkovní prostory školní družiny  s herními prvky.
 • Škola využívá 11 kmenových tříd, dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny, odbornou učebnu chemie a fyziky, odbornou učebnu přírodopisu, dřevodílnu-kovodílnu, školní kuchyňku, tělocvičnu,     několik kabinetů, sborovnu a ředitelnu.
 • Škola má školní knihovnu a prostory využívané čtenářským klubem a klubem deskových her.
 
Priority školy
 • výuka anglického jazyka od 1.ročníku
 • tematicky založené celoškolní akce, tematicky zaměřené odborné exkurze¨
 • plavecký kurz, lyžařský kurz, sportovně-turistický kurz
 • adaptační pobyty
 • možnost zahraničních výjezdů
 • podpora tělovýchovy a sportu
 • nabídka kulturních a sportovních akcí, třídní výlety
 • kvalitní příprava žáků k dalšímu studiu
 • prevence patologických jevů
 • vydávání školního časopisu
 • podpora talentovaných žáků
 • vstřícnost a individuální přístup k žákům
 • zájmové činnost při škole
 • prázdninová činnost školní družiny – léto ve družině s programem
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah