Menu
ZŠ Meziměstí
Meziměstí

Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Buštová (bustova.zsmezimesti@email.cz), konzultační hodiny- pondělí a úterý od 12.30 do 13.00 ve sborovně

 • Činnost: Vytváření bezpečného školního prostředí, minimalizace vzniku a výskytu šikany, agrese, zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování

Co je náplní práce metodika prevence?

 • zajišťuje minimální preventivní program pro školu

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče a vyučující
 • úzce spolupracuje se školním psychologem, výchovným poradcem a učiteli
 • poskytuje doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími institucemi, které mají danou problematiku ve své kompetenci
 • jeho snahou je předávat nové poznatky a odborné informace na základě aktuální potřeby i rodičům žáků
 • poskytuje podporu a snaží se o včasnou pomoc při osobních problémech žáků
 • věnuje se prevenci v oblasti rizikového chování:

Formy rizikového chování:

 • závislosti na návykových látkách
 • záškoláctví
 • agrese
 • šikana a kyberšikana
 • netolismus
 • kriminalita a vandalismus
 • projevy rasismu, xenofobie a forem extremismu
 • syndrom CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte)
 • poruchy příjmu potravy
 • sebepoškozování
 • sexuálně rizikového chování
 • negativní působení sekt a mnoho dalších

Cíl primární prevence

Cílem primární prevence je předcházení rizikovým jevům v chování žáků.

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy vašeho dítěte v prostředí třídy či celé školy.

Užitečné odkazy:  

www.minimalizacesikany.cz

www.drogy-info.cz

www.e-bezpeci.cz

https://linkaztracenedite.cz/

https://sancedetem.cz/deti-zavislosti 

https://data.kivaprogram.net/pruvodce-pro-rodice/ (program proti šikaně)

https://padlet.com/vaclavmanena/bezpe-nost-d-t-na-netu-1y67jzhue8lp1det (bezpečnost na internetu)

Pedagogická intervence

Mgr. Jaroslava Rambousková (rambouskova.zsmezimesti@email.cz), konzultační hodiny – středa 14:15 – 15:00 a kdykoliv po domluvě.

Činnost:

 • Evidence žáků s podpůrným opatřením
 • Předání žádostí o vyšetření rodičům žáků s PO, kterým končí platnost posudku ve školním roce, kontrola termínů vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně
 • Předání žádosti a vypracování individuálního vzdělávacího plánu, kontrola v PPP či speciálním pedagogickém centru
 • Kontrola účinnosti IVP a jeho hodnocení – třídní učitel, zákonní zástupci, PPP, SPC
 • Individuální pohovory se žáky a zákonnými zástupci
 • Poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • Návštěvy ve třídách
 • Spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků s vývojovými poruchami učení a poruchami chování a nadaných žáků

Výchovný poradce

Mgr. Tereza Sokolová (sokolova.zsmezimesti@email.cz), konzultační hodiny - středa 13:00 - 14:00

Činnost:

 • spolupráce se školním psychologem, metodikem prevence a kariérovým poradcem
 • metodická činnost při výukových a výchovných problémech žáků

Kariérový poradce

Mgr. Lucie Francová (francova.zsmezimesti@email.cz), konzultační hodiny – středa 13.30 – 14.30 a kdykoliv po domluvě.

Činnost:

 • Informace žákům o možnostech individuálního vyšetření profesní orientace
 • Informace o studijních a učebních oborech
 • Informace o přijímacím řízení na střední školy
 • Vyhodnocení úspěšnosti přijetí v prvním a druhém kole na střední školy
 • Informace o nabídce volných míst na SŠ a SOU
 • Kariérní poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy

Školní psycholožka

Mgr. Petra Lišková (petra.fettersova@seznam.cz), konzultační hodiny úterý 7.30 – 13.30 (liché týdny osobně, sudé týdny distančně) a kdykoli po domluvě

Činnost:

 • Diagnostika poruch učení, výukových a výchovných problémů, nadaných dětí
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech
 • Krizová intervence
 • Skupinová a komunitní práce s žáky
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech s dětmi
 • Metodická pomoc třídním učitelům

Základní škola

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

Na Roberta je dobré vysazovat zelí do pole.

Svátek

Svátek má Rudolf

Zítra má svátek Valérie

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel

Projekty

Dotační tituly


nahoru