Menu
ZŠ Meziměstí
Meziměstí

Základní informace

Co je školská rada a jaké jsou její kompetence

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje Vnitřní řád školy, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy a navrhuje opatření ke zlepšení,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli školy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

Pramen: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) (§ 167 – 168)

Základní škola

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

Na Roberta je dobré vysazovat zelí do pole.

Svátek

Svátek má Rudolf

Zítra má svátek Valérie

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel

Projekty

Dotační tituly


nahoru